บทที่ 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Basic Statistics)

บทที่ 2.ข้อมูลและการอธิบายข้อมูล (Data&Data presentation)    


บทที่ 3. สถิติอนุมานสำหรับหนึ่งประชากร (Statistical Inference for a Single Sample) 


บทที่ 4.สถิติอนุมานสำหรับสองประชากร (Statistical Inference for Two sample)    

บทที่ 5. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA ) 


บทที่ 6.  Regression Analysis / Correlation Analysis 


บทที่ 7.  Logistic Regression Analysis 


บทที่ 8. การออกแบบการทดลอง Design Of Experiments ( DOE ) 


บทที่ 9. การวิจัยดำเนินการ Operation Research 


วิธีการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ตารางค่าการกระจาย ( Distribution Table)    

   Z          T        Chi-square        F  

 

 


[ HOME ]             [ CONTENTS ]